QUALITY IS OUR FOREMOST PRIORITY

Quality is our foremost priority. We take stringent steps in our production process to ensure consistently impeccable products to all our customers.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

The Scope of this approval is applicable to:

Development and Manufacturer of Chemical products Which are
– Mineral Feed additive such as Copper Sulphate. TBCC (Tribasic Copper Chloride)
– Water & Waste Water Treatment such as Ferric Chloride
– Chemicals used for PCB Industry

นโยบายการพัฒนาระบบมาตรฐาน

ตามที่บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานในระบบการจัดการต่างๆ เป็นเวลาติดต่อกันหลายปีแล้วนั้น ทางฝ่ายบริหารจึงเห็นควรให้ขยายผลในการขอรับรองมาตรฐานการจัดการอื่นๆ เพื่อการพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความก้าวหน้า อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันจากนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงกำหนดแนวนโยบายในการดำเนินงานและสื่อสาร เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานทุกประเภท ดังต่อไปนี้ :
1)ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001 อย่างเคร่งครัด โดยรักษาระดับคุณภาพสินค้า, การให้บริการแก่ลูกค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดโดยมีการส่งมอบที่ตรงเวลา สอดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า
2) ปกป้องและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม วางแผน, ดำเนินการให้การผลิตที่อาจมี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 อย่างเคร่งครัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความสำคัญในการ สื่อสารกับชุมชน, ลูกค้า และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและควบคุมการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
3) บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะขจัดอันตรายและลดความเสี่ยงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยและมุ่งมั่นให้มีการให้คำปรึกษาและมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมถึงจะปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและข้อกำหนด ISO 45001
4) ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP, HACCP และ FAMI-QS ธำรงรักษาคุณภาพและความปลอดภัย อาหารสัตว์ของผลิตภัณฑ์แร่ธาตุเสริมในอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามความต้องการลูกค้า สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการปนเปื้อน/ ปลอมปน (Fraud/ Adulteration) อันอาจส่งผลกระทบกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารสัตว์ ทั้งในกรณีจงใจ ไม่ตั้งใจ รวมถึงการก่อการร้าย

“ Leader of Premium Quality & Feed Safety Product”


5) ศึกษาแนวทางการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน ISO 50001 และนำมาประยุกต์ใช้
6) มุ่งมั่นให้ KPI ที่ได้กำหนดไว้บรรลุตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯมีความมุ่งมั่นจะพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการต่างๆอย่างต่อเนื่องจึงขอความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับ ได้นำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ อย่างได้ผลและต่อเนื่อง
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563

GMP, HACCP, FAMI-QS

GMP Code : AC 02-23-09999-01540001-006
HACCP Code : AC 02-24-09999-07560009-006
– Scope : Animal feed supplement (Mineral)

FAMI-QS Code : 44 298 131385
Of the following activity(ies) and scope
By TÜV NORD CERT GmbH

ISO/IEC 17025:2017,  ECO SELF DECLARE

Code : TH-EP-14-000050  By The Federation of Thai industries