ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2528

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) ที่บริเวณ ถ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ จากนั้นในปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) บริษัทฯได้ย้ายมาที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด กม.36 จ.ฉะเชิงเทรา เราได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นผู้นำของประเทศไทยและภูมิภาคในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสารประกอบทองแดง ให้แก่อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อาหารสัตว์ , การชุบทองแดง , อิเล็กทรอนิกส์, การเกษตร, การทำเหมืองแร่ และอื่น ๆ เรายังเป็น ผู้บุกเบิกการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำดีและน้ำเสียเฟอร์ริกคลอไรด์โซลูชั่น ที่ได้คุณภาพสูง และได้รับความไว้วางใจลูกค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์การจัดการกรด/ด่างใช้แล้วอย่างยาวนานและเป็นระบบ ทำให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าสำคัญรายใหญ๋ในประเทศมาอย่างยาวนานกว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมา

คิดค้น ออกแบบพัฒนากระบวนการผลิตด้วยตนเอง

เราได้มีการออกแบบพัฒนากระบวนการผลิตของเราเอง โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ควบคู่ไปกับความรู้ตามหลักวิชาการ ส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ เพื่อตอบรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ของธุรกิจในปัจจุบัน เรามีการจัดการบริหารโลจิสติกส์และการวิเคราะห์วิจัยพัฒนาที่มีคุณภาพ ภายใต้ปรัชญาของบริษัท คือการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพสูงสุดและการให้บริการที่ยอดเยี่ยม ดังเห็นได้จากการได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ISO9001:2008, HACCP:2003,FAMI-QS:2009, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007และ GMP เรามีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และรักษามาตราฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เราสามารถกำหนดราคาขายสินค้าที่เหมาะสม ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ,เกาหลี,ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง ประเทศฮอลเตรเลีย โอเชียเนีย และประเทศในกลุ่มอาเซียน

ไม่หยุดนิ่งในด้านวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยทีมR&D ทำให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ สารประกอบทองแดงและน้ำยาเฟอริคคลอไลด์ ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้าในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เรามีทีมงานฝ่ายขายและการตลาดที่คอยให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม มีทีมงานวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ มีการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งด้านเทคนิค และทุกความต้องการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้านงานบริการ

ธุรกิจรักษ์โลก

เราให้ความสำคัญกับการมีบทบาทในการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของ 3R 1.การนำของเสียมาใช้ 2.การรีไซเคิล 3.การ มีส่วนร่วมใน การแก้ไข ปัญหาทั้งหมดของสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้กับชุมชน ใกล้เคียง ของเรา รวมไปถึงประชาชนทุกคน

มุ่งพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย

เราได้มีการพัฒนาคู่มือการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและผู้มีส่วนร่วมในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัย เราได้นำระบบ OHSAS 18001 เข้ามาใช้เป็นมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการควบคุมอย่างเข้มงวดและอัพเดตอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความปลอดภัย มีข้อปฎิบัติ และการแนะนำการใช้เครื่องมือต่างๆ การปฏิบัติกับสารเคมีอย่างถูกวิธี เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความปลอดภัยในชีวิตอย่างทั่วถึง

นโยบายการพัฒนาระบบ

ตามที่บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานในระบบการจัดการต่างๆ เป็นเวลาติดต่อกันหลายปีแล้วนั้น ทางฝ่ายบริหารจึงเห็นควรให้ขยายผลในการขอรับรองมาตรฐานการจัดการอื่นๆ เพื่อการพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความก้าวหน้า อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน
จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงกำหนดแนวนโยบายในการดำเนินงานและสื่อสาร เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานทุกประเภท ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001 อย่างเคร่งครัด โดยรักษาระดับคุณภาพสินค้า, การให้บริการแก่ลูกค้าให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดโดยมีการส่งมอบที่ตรงเวลา สอดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า
2) ปกป้องและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม วางแผน, ดำเนินการให้การผลิตที่อาจมี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 อย่างเคร่งครัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความสำคัญในการ สื่อสารกับชุมชน, ลูกค้า และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและควบคุมการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
3) บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะขจัดอันตรายและลดความเสี่ยงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยและมุ่งมั่นให้มีการให้คำปรึกษาและมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมถึงจะปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและข้อกำหนด ISO 45001
4) ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP, HACCP และ FAMI-QS และกฎหมายด้านความปลอดภัยของแร่ธาตุอาหารสัตว์อย่าง
เคร่งครัดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นแร่ธาตุเสริมในอาหารสัตว์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมีสโลแกน ดังนี้
5) ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการ ภายในปี 2562
6) ศึกษาแนวทางการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน ISO 50001
7) มุ่งมั่นให้ KPI ที่ได้กำหนดไว้บรรลุตามเป้าหมาย

“ Leader of Premium Quality & Feed Safety Product ”

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ Copper Sulphate และเคมีภัณฑ์ Ferric Chloride ที่มีคุณภาพสูงและมีชื่อเสียงระดับต้นของเอเชีย

พันธกิจ
ผลิตเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ธุรกิจอาหารสัตว์ การบำบัดน้ำเสีย การกัดแผงวงจรและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์
1. พัฒนาและรักษามาตรฐานต่างๆ ที่ได้รับอย่างเคร่งครัด
2. พัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถที่สูงยิ่งๆขึ้นไป
4. ลดต้นทุน และใช้ทรัพยากรทุกอย่างอย่างคุ่มค่าที่สุด
5. มุ่งเน้นในการรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเสริมสร้างความตระหนักในเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน