นาย สุธน คุณรักษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE : Personal Protective Equipment) จำนวน 130 ชุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   เมื่อเร็วๆนี้  บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ดำเนินกิจกรรม CSR  ในโครงการ ACC “ ส่งมอบกำลังใจให้ รพ.” สู้ COVID-19 ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผู้ที่ต้องดูแลคนไข้ มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา...

เมื่อเร็วๆนี้  บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้บริจาคข้าวสารและอาหารกึ่งสำเร็จรูปให้กับ “ ศูนย์พักคอยในชุมชนระหว่างรอส่งตัว ” ( Community Waiting Area : CWA ) เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชุมชนคลองเตย นำโดยนายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ ตัวแทนบริษัทและเป็นผู้ดูแลกิจกรรม CSR พร้อมด้วยทีมงาน  ได้มอบ ข้าวสารจำนวน 42 ถุง และอาหารกึ่งสำเร็จรูปอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อมอบให้ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด นำไปมอบให้ผู้ที่ติดเชื้อโควิด ในชุมชนคลองเตยระหว่างรอส่งตัว ชุมชนดังคลองเตยมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะเป็นชุมชนแออัดที่มีประชากรอยู่อาศัยจำนวนมาก บ้านหลังหนึ่งอยู่รวมกันตั้งแต่ 2-13 คน ไม่มีห้องกั้นในการกักตัวผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่เสี่ยงสูง ยิ่งทำให้เกิดผู้เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเชื้อใช้เวลาในการแพร่นานและไม่แสดงอาการของโรคทันที ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อจึงเกิดการแพร่กระจายไปยังคนรอบข้างได้ง่าย ทำให้เกิดผู้เสี่ยงจำนวนมาก...

[gallery ids="1440,1442,1444,1446,1448,1450,1452,1454,1456,1458,1460,1462,1464,1466,1468,1470,1472,1474,1476,1478,1480,1482,1484,1486,1488,1490,1492,1494,1496,1498"] รวมพลังจิตอาสาทำกิจกรรม CSR เติมสุขล้นใจ มอบให้ผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม CSR โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า ACC “ เติมสุขล้นใจ” มอบให้ผู้พิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์สร้างอาชีพให้ผู้พิการ การซ่อมแซมบ้านของผู้พิการที่ชำรุดให้มีสภาพสมบูรณ์ปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน และสนับสนุนสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่มีความจำเป็น ให้กับครอบครัวผู้พิการที่ยากไร้ จำนวน 6 ครอบครัว เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง นมจืด และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในเขตเทศบาลตำบลบางสมัคร ซึ่งการลงพื้นที่สำรวจผู้พิการครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบางสมัคร คุณทยุติ ศรีรุ่งโรจน์  กรรมการผู้จัดการ คุณมัลลิกา ศรีรุ่งโรจน์...

เมื่อเร็วๆนี้ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองห้องแล็ป ISO/IEC 17025 และ ใบรับรองผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญฯ ISO/IEC 17043 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้กับห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยนางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้านโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าและบริการให้ผู้ประกอบการในประเทศ กระตุ้นตลาดทั้งในประเทศให้เกิดการยอมรับสินค้าบริการที่ได้มาตรฐาน สร้างความพร้อมการแข่งขันในเวทีโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) โดยมุ่งเน้นให้ห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการในประเทศไทยได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหนึ่งในหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศที่ดำเนินการผลักดันให้ห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรองฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันนี้มีห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองฯแล้ว 238 ห้องปฏิบัติการ ล่าสุดมอบใบรับรองระบบห้องปฏิบัติการ การทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025...

    [caption id="attachment_1415" align="alignnone" width="850"] Fami Qs[/caption] ACC ได้รับการรับรองระบบ FAMI QS (Feed Additive and PreMixture Quality Systems) คือระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัย สำหรับผู้ผลิตวัตถุดิบผสมในอาหารสัตว์ กำหนดขึ้นโดยผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์ในสหภาพยุโรป หรือ FEFNAN (the European Association of Feed Additive Manufacture) เพื่อควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยในการผลิตวัตถุดิบแต่งเติมในอาหารสัตว์ ผู้ประกอบการที่ต้องการทำมาตรฐาน FAMI-QS ต้องเป็นผู้ผลิตวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ (Feed Additive) โภชนะบำบัด (Functional Feed) สารผสมล่วงหน้า (PreMixture) และสารที่ใช้เพื่อการผลิตสารข้างต้นเท่านั้น ข้อกำหนดของมาตรฐาน FAMI-QS ได้พัฒนามาจากข้อกำหนดในมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO...

  บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ISO/IEC 17025 มาตรฐานสากลที่ ACC ได้รับการรับรอง ซึ่งเป็นระบบที่ประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ (Lab)  ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ  ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างจนถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ การเก็บบันทึกและการรายงานผล ซึ่งช่วยยกระดับให้ห้องปฏิบัติการ (Lab ) ให้เป็นมาตรฐานสากล ในตลาดโลกที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพ และพัฒนาประสิทธิภาพ ACC ยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลอีกหลายระบบ เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17025, FAMI-QS, GMP, FAMI-QS, เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อคงความเป็นผู้นำด้านการผลิตแร่ธาตุอาหารสัตว์ป้อนเข้าสู่ตลาดโลก...

[caption id="attachment_1385" align="alignnone" width="800"] ACC “ ส่งมอบกำลังใจให้ รพ.” สู้ COVID-19[/caption] [caption id="attachment_1393" align="alignnone" width="800"] ACC “ ส่งมอบกำลังใจให้ รพ.” สู้ COVID-19[/caption] ACC มอบแว่นตานิรภัย, สบู่เหลว, Face Shield, และอาหารกึ่งสำเร็จรูป  ให้กับบุคลากรทางการแพทย์  2 โรงพยาบาล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้  บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ นำโดยนายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ ตัวแทนบริษัทและเป็นผู้ดูแลกิจกรรม...

[caption id="attachment_1378" align="alignnone" width="900"] แอลกอฮอล์สเปย์[/caption] บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ( ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ และกลุ่มบำบัดน้ำเสีย ( เฟอร์ลิคคลอไรด์ ) ได้รณรงค์ให้ความรู้แก่พนักงานภายในองค์กรถึงวิธีปฏิบัติป้องกันโรคระบาด Covid 19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน ACC ได้ตระหนักและให้ความสำคัญพร้อมทั้งมีมาตรการต่างๆในการรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ ACC ได้มีการส่งเสริมโดยการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ขนาดพกพา (30 ml) จากวัตถุดิบที่พอหาซื้อได้ในตลาด เพื่อแจกให้กับพนักงานและบางส่วนแจกจ่ายให้กับลูกค้า ผู้บริหารและพนักงาน ACC ทุกคนขอเป็นอีกหนึ่งขุมพลังที่ช่วยรับผิดชอบต่อบุคลากรภายในองค์กรและต่อสังคมภายนอก ในการส่งเสริมและป้องกัน Covid 19 เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกิฤตโรคระบาดในครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว ...

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ให้กับ 20 โรงเรียนในเขตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬามากกว่าเล่นโซเชียลมีเดีย ซึ่งปัจจุบันเด็กไทยติดโซเชียลเฉลี่ย 5 ชั่วโมงต่อวัน ทำให้เกิดผลเสียทำให้การเรียนตก ตามมาด้วยปัญหาสุขภาพ เช่น โรคอ้วน สายตาสั้น โรคซึมเศร้า และพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นกีฬาจึงเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะและพัฒนาการด้านร่างกายให้แข็งแรง เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ นายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ ผู้ดูแลโครงการ CSR ได้เห็นความสำคัญและได้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 3 และยังคงจะผลักดันโครงการนี้ต่อไป...

ACC ต้อนรับ Cargill Audit HACCP&GMP พันธมิตรทางธุรกิจ คาร์กิลล์ จำกัด (Cargill) ได้ทำการ Audit ระบบ HACCP&GMP ที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้ คาร์กิลล์ (Cargill) บริษัทชั้นนำ ที่เป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านอาหาร เกษตรกรรม ได้ทำการ Audit ตรวจสอบ ระบบ HACCP & GMP ของบริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ คอปเปอร์ซัลเฟต ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์...