คุณภาพต้องมาอันดับ 1

เราให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ ทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้คุณมั่นใจในผลิตภัณฑ์จากเรา

ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ,
ISO 14001:2015,ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาและผลิตเคมีภัณฑ์
– แร่ธาตุอาหารสัตว์ คอปเปอร์ซัลเฟต,ทีบีซีซี (ไตรเบสิคคอปเปอร์คลอไรด์)
– สารบำบัดคุณภาพน้ำดีและน้ำเสีย เฟอร์ริคคลอไรด์

ISO 45001:2018 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ISO/IEC17025

มาตรฐานการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ ถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล

GMP & HACCP

GMP Code : AC 02-23-09999-01540001-006
เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติ และพิสูจน์จากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกแล้วว่าสามารถทำให้อาหารเกิดความปลอดภัย

 

HACCP Code : AC 02-24-09999-07560009-006
ระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ใช้เป็นเครื่องมือ ในการชี้เฉพาะเจาะจง ประเมิน และควบคุมอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร

Scope : Animal feed supplement (Mineral)

FAMI-QS

ระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัย สำหรับผู้ผลิตวัตถุดิบผสมในอาหารสัตว์

Code : 44 298 131385 
Of the following activity(ies) and scope
By TÜV NORD CERT GmbH

ECO SELF DECLARE

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกำสิ่งแวดล้อม

Code : TH-EP-14-000050

By The Federation of Thai industries

บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด

    • นโยบายการพัฒนาระบบมาตรฐาน

ตามที่บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานในระบบการจัดการต่างๆ เป็นเวลาติดต่อกันหลายปีแล้วนั้นทางฝ่ายบริหารจึงเห็นควรให้ขยายผลในการขอรับรองมาตรฐานการจัดการอื่นๆเพื่อการพัฒนาบริษัทฯให้มีความก้าวหน้า อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงกำหนดแนวนโยบายในการดำเนินงานและสื่อสาร เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานทุกประเภท ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001 อย่างเคร่งครัด โดยรักษาระดับคุณภาพสินค้า, การให้บริการแก่ลูกค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดโดยมีการส่งมอบที่ตรงเวลา สอดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า
2) ปกป้องและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม วางแผน, ดำเนินการให้การผลิตที่อาจมี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 อย่างเคร่งครัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความสำคัญในการ สื่อสารกับชุมชน, ลูกค้า และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและควบคุมการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
3) บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะขจัดอันตรายและลดความเสี่ยงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยและมุ่งมั่นให้มีการให้คำปรึกษาและมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมถึงจะปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและข้อกำหนด ISO 45001
4) ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP, HACCP และ FAMI-QS ธำรงรักษาคุณภาพและความปลอดภัยอาหารสัตว์ของผลิตภัณฑ์แร่ธาตุเสริมในอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามความต้องการลูกค้าและสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการปนเปื้อน/ปลอมปน (fraud/Adulteration) อันอาจส่งผลกระทบกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารสัตว์ ทั้งกรณีจงใจ ไม่ตั้งใจ รวมถึงการก่อการร้าย
5).ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการ ภายในปี 2562
6) ได้รับการรับรองมาตรฐาน FAMI-QS Version 6 ภายในปี 25627.ศึกษาแนวทางการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน ISO 500018.มุ่งมั่นให้ KPI ที่ได้กำหนดไว้บรรลุตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯมีความมุ่งมั่นจะพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการต่างๆอย่างต่อเนื่องจึงขอความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับ ได้นำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ อย่างได้ผลและต่อเนื่อง
7) ศึกษาแนวทางการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน ISO 50001
8) มุ่งมั่นให้ KPI ที่ได้กำหนดไว้บรรลุตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯมีความมุ่งมั่นจะพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการต่างๆอย่างต่อเนื่องจึงขอความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับ ได้นำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ อย่างได้ผลและต่อเนื่อง