คุณภาพต้องมาอันดับ 1

เราให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ ทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้คุณมั่นใจในผลิตภัณฑ์จากเรา

ISO 9001 : 2015  ระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO 14001 :2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 45001 :2018 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ISO/IEC 17025:2017 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับขีดความสามารถของการทดสอบและการสอบเทียบห้องปฏิบัติการ

GMP  ระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติ และพิสูจน์จากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกแล้วว่าสามารถทำให้อาหารเกิดความปลอดภัย

HACCP ระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ใช้เป็นเครื่องมือ ในการชี้เฉพาะเจาะจง ประเมิน และควบคุมอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร

นโยบายการพัฒนาระบบมาตรฐาน

ตามที่บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานในระบบการจัดการต่างๆ เป็นเวลาติดต่อกันหลายปีแล้วนั้น ทางฝ่ายบริหารจึงเห็นควรให้ขยายผลในการขอรับรองมาตรฐานการจัดการอื่นๆ เพื่อการพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความก้าวหน้า อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน
จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงกำหนดแนวนโยบายในการดำเนินงานและสื่อสาร เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานทุกประเภท ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001 และ มอก.2391-2551 (FeCl3) อย่างเคร่งครัด โดยรักษาระดับคุณภาพสินค้า, การให้บริการแก่ลูกค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดโดยมีการส่งมอบที่ตรงเวลา สอดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า
2) ปกป้องและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม วางแผน ดำเนินการให้การผลิตที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 และ Green Industry อย่างเคร่งครัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความสำคัญในการสื่อสารกับชุมชน, ลูกค้า และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและควบคุมการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
3) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะขจัดอันตราย ลดความเสี่ยงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และโรคระบาด โดยมุ่งมั่นให้มีการให้คำปรึกษาและมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมถึงจะปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและข้อกำหนด ISO 45001
4) ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP, HACCP และ FAMI-QS ธำรงรักษาคุณภาพและความปลอดภัยอาหารสัตว์ของ
ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุเสริมในอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามความต้องการลูกค้า สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการปนเปื้อน/ ปลอมปน (Fraud/ Adulteration) อันอาจส่งผลกระทบกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารสัตว์ ทั้งในกรณีจงใจ ไม่ตั้งใจ รวมถึงการก่อการร้าย โดยมีสโลแกน ดังนี้

“ Leader of Premium Quality & Feed Safety Product”


5) ศึกษาแนวทางการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน ISO 50001 และนำมาประยุกต์ใช้
6) มุ่งมั่นให้ KPI ที่ได้กำหนดไว้ ต้องบรรลุตามเป้าหมาย 80%
7) ขอการรับรองมาตรฐาน PSM ว่าด้วยการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ภายในปี 2566
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯมีความมุ่งมั่นจะพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการต่างๆอย่างต่อเนื่องจึงขอความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับ ได้นำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ อย่างได้ผลและต่อเนื่อง
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

FAMI-QS

ระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัย สำหรับผู้ผลิตวัตถุดิบผสมในอาหารสัตว์

ECO SELF DECLARE

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกำสิ่งแวดล้อม Code : TH-EP-14-000050 By The Federation of Thai industries

ISO/IEC 17025 ยกระดับห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล

ห้องปฏิบัติการฝ่ายประกันคุณภาพของบริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำมาใช้ในกระบวนการผลิตและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ (QC) มาแล้วอีกครั้ง ซึ่งหากเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพจำเป็นต้องมองให้เห็นถึงปัญหา และทำความเข้าใจในเชิงระบบ โดยนำปัญหาของเสียที่เกิดไปวิเคราะห์เพื่อวางแผน ป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย หรือลดจำนวนการเกิดปัญหาในระยะยาว อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการตรวจวิเคราะห์งานวิจัยภายในบริษัท เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
ห้องปฏิบัติการฝ่ายประกันคุณภาพของบริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในสาขาสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างจนถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ การเก็บบันทึก และการรายงานผล ซึ่งช่วยยกระดับให้ห้องปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐานสากล ทางห้องปฏิบัติการมีความมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารงานของห้องปฏิบัติการและขยายขอบข่ายการรับรองการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท รวมถึงพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์และคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ