บ.เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด

เราให้ความสำคัญกับการมีบทบาทในการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของ 3R 1.การนำของเสียมาใช้ 2.การรีไซเคิล 3.การ มีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหาทั้งหมดของสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้กับชุมชนใกล้เคียง ของเรา รวมไปถึงประชาชนทุกคน

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และรักษามาตราฐาน

เราได้มีการออกแบบพัฒนากระบวนการผลิตของเราเอง โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ควบคู่ไปกับความรู้ตามหลักวิชาการ ส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ เพื่อตอบรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ของธุรกิจในปัจจุบัน เรามีการจัดการบริหารโลจิสติกส์และการวิเคราะห์วิจัยพัฒนาที่มีคุณภาพ

ธุรกิจรักษ์โลก

เราได้มีการพัฒนาคู่มือการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและผู้มีส่วนร่วมในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัย เราได้นำระบบ OHSAS 18001 เข้ามาใช้เป็นมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความมุ่งมั่นในคุณภาพคือ สิ่งสำคัญที่สุดของเรา

เราจึงเข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม ส่งมอบให้ลูกค้าของเรา เราคัดเลือกเฉพาะวัตถุดิบคุณภาพดีและใช้อัตราส่วนผสมที่แน่นอนตามมาตรฐานที่กำหนด มาใช้ในการผลิต เพื่อลูกค้าจะมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ส่งถึงลูกค้ามีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด

สินค้าของเรา

เราได้มีการออกแบบพัฒนากระบวนการผลิตของเราเอง โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ควบคู่ไปกับความรู้ตามหลักวิชาการ ส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ เพื่อตอบรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ของธุรกิจในปัจจุบัน เรามีการจัดการบริหารโลจิสติกส์และการวิเคราะห์วิจัยพัฒนาที่มีคุณภาพ

สารประกอบทองแดง

สารเคมีบำบัดน้ำ

สารเคมีกัดแผงวงจรอิเลคทรอนิคส์

สินค้าอื่นๆ

การบริการ

เรามีเครือข่ายการให้บริการและการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดและเรามุ่งมั่นที่จะขยายเครือข่ายนี้ของเราให้สามารถบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม

เรามีการขยายและพัฒนาโรงงานผลิตและกระบวนการผลิตของเราในปัจจุบันรวมทั้งคลังสินค้า ให้ตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ไม่หยุดยั้งของเราในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อเราจะยังคงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรม

ฝ่ายขาย & ฝ่ายการตลลาด (ต่างประเทศ) : 087 8325 824

K.Parinda Chapakiya