ประกาศแล้ว ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ งานประกวด ACC GO GREEN ปี 2565

ACC จัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ โครงการACC GO GREEN เครือข่ายพิทักษ์. รักษ์. สิ่งแวดล้อม ครั้งที่1 ปี 2565 เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม การนำวัสดุเหลือใช้หรือขยะ ลดปริมาณของเสียให้กับสิ่งแวดล้อมในระดับเยาวชน

 

เมื่อเร็วๆนี้  นายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด ( ACC ) ได้เป็นประธานในการจัดงานประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ โครงการ ACC GO GREEN เครือข่ายพิทักษ์. รักษ์. สิ่งแวดล้อม ครั้งที่1 ปี 2565 ในระดับมัธยมตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและช่วยลดปริมาณของเสียให้กับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน และเพื่อสนับสนุนการนำวัสดุเหลือใช้หรือขยะ มาประดิษฐ์เป็นวัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุมค่า ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 9 ทีม จากโรงเรียน 5 ในเขตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 1.นางสาวอาภรณ์ ธิบดีผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 2.นางสาวดุษฎี คชสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.นางสาว พิไลพร  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนวิชาการ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดจากผลประดิษฐ์โคมไฟจากฝาขวดพลาสติก จากโรงเรียนวัดบางแสม รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศจากผลประดิษฐ์กระเป๋าเอนกประสงค์ จากพลาสติกเหลือใช้และจากโรงเรียนวัดบางวัว รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท และรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล มูลค่า 2,000 บาท จากโรงเรียนวัดบางวัว

โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร โรงเรียนวัดบางแสม  ส่วนโรงเรียนวัดบางเกลือ  โรงเรียนวัดพิมพาวาส  ได้รับเป็นของที่ระลึก

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะได้สร้างการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยได้เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม โดยนำวัสดุเหลือใช้หรือขยะ มาประดิษฐ์เป็นวัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุมค่า ลดปริมาณขยะในระดับชุมชนและสังคม สามารถต่อยอดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้สามารถนำมาใช้งานได้ในชีวิตประจำวันและสร้างเป็นอาชีพต่อไป

ACC GO GREEN เครือข่ายพิทักษ์. รักษ์. สิ่งแวดล้อม ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคม และประเทศชาติต่อไป

No Comments

Post A Comment