ACC รับมอบใบรับรองห้องแล็ป ISO/IEC 17025 จาก วศ.อว.

เมื่อเร็วๆนี้ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองห้องแล็ป ISO/IEC 17025 และ ใบรับรองผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญฯ ISO/IEC 17043

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้กับห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยนางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้านโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าและบริการให้ผู้ประกอบการในประเทศ กระตุ้นตลาดทั้งในประเทศให้เกิดการยอมรับสินค้าบริการที่ได้มาตรฐาน สร้างความพร้อมการแข่งขันในเวทีโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) โดยมุ่งเน้นให้ห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการในประเทศไทยได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหนึ่งในหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศที่ดำเนินการผลักดันให้ห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรองฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันนี้มีห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองฯแล้ว 238 ห้องปฏิบัติการ ล่าสุดมอบใบรับรองระบบห้องปฏิบัติการ การทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ให้ผู้ประกอบการ 42 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ที่มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองฯ แล้ว 234 ห้องปฏิบัติการ
โดย บริษัทเอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด นำโดยนายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นางมัลลิกา ศรีรุ่งโรจน์ ผช.กรรมการผู้จัดการส่วนบริหาร นางสาว พิไลพร ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผช.กรรมการผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ นางสาวสุธาทิต แสงอรุณชัยโรจน์ หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ และนายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์องค์กร ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับใบประกาศการรับรองอย่างเป็นทางการในครั้งนี้

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

No Comments

Post A Comment