ACC FUNDAY ขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลัง สามัคคี

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC ) จัดกิจกรรมกีฬาเสริมสร้างความรักและความสามัคคีภายในองค์กร

เมื่อเร็วนี้ ACC จัดกิจกรรม ACC FUNDAY “ เพราะคำตอบของความสำเร็จคือเรา ” โดย นายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ฉลองความสำเร็จของการทำภารกิจ 611 ที่พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมและช่วยกันทำให้ภารกิจสำเร็จ ซึ่งเป็นเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการทำงานเป็นทีม

นายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ ผู้บริหารโครงการ กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่าได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขวัญกำลังใจอันดีเยี่ยมและช่วยกันขับเคลื่อนองค์กร ผลิตสินค้าในธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์และกลุ่มบำบัดน้ำเสีย ให้ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพและการบริการ

No Comments

Post A Comment