ACC GO GREEN โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ
โครงการ ACC GO GREEN เครือข่ายพิทักษ์. รักษ์. สิ่งแวดล้อม #1 ปี 2565

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1.เพื่อรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและช่วยลดปริมาณขยะให้กับสิ่งแวดล้อม
2.เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน
3.เพื่อสนับสนุนการนำวัสดุเหลือใช้หรือขยะ มาประดิษฐ์เป็นวัสดุ อุปกรณ์ ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุมค่า
รูปแบบการประกวด :
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “น่าใช้ ให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ
โดยผลงานประดิษฐ์สามารถใช้งานได้จริง โดยมีแรงบันดาลใจจากการเห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้หรือขยะ เพื่อลดประมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม หรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
• กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษาในอำเภอบางปะกง
• โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม แต่ละทีมส่งผลงานได้ 1 ผลงาน
• สมาชิกทีมละไม่เกิน 5 คน

ขั้นตอนการสมัครและวิธีการส่งผลงาน
1.การสมัคร ให้กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร และมีรายเซ็นอาจารย์ผู้อนุมัติรับรอง
ผู้สมัครสามารถโหลดใบสมัครตามลิงค์ # ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2565
2.ส่งใบสมัคร สามารถสแกนไฟล์ (ประเภท PDF, JPG ) ส่งมาที่อีเมล์ [email protected] ระบุหัวข้ออีเมล์ว่า “สมัครโครงการ ACC GO GREEN”
3.การออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ช่วง เมษายน-พฤษภาคม 2565 (ทีมงานจะมีการติดตามความคืบหน้าผลงานทุกเดือน)

4.การนำเสนอผลงาน มีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อผลงาน
2.แนวคิดของการออกแบบ ตอบโจทย์สะท้อนถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
3.ขั้นตอนการประดิษฐ์ผลงาน พร้อมภาพประกอบ
4.วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ผลงาน พร้อมระบุแหล่งที่มาของวัสดุ
5.การนำมาใช้ประโยชน์และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไร?
6.มีการนำเสนอที่สร้างสรรค์น่าสนใจ
โดยผู้สมัครต้องนำเสนอผลงาน ต่อคณะกรรมการในการประกวดในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ. บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (โดยจะแจ้งกำหนดการในเดือน พฤษภาคม 2565)

หลักเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น
• แนวความคิดในการตอบโจทย์หัวข้อประกวด (แนวคิดสะท้อนถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด และมี Concept เหมาะสมกับการประกวด)
• ความคิดสร้างสรรค์ (การนำเสนอความสร้างสรรค์ด้านการใช้วัสดุและเทคนิคการจัดทำผลงาน)
• ความสวยงาม(รูปแบบมีความสวยงาม เหมาะสมตามหลักการออกแบบ)
• ความโดดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากงานทั่วไป
• คุณภาพของผลงาน(ความประณีต ความเรียบร้อย การใช้วัสดุที่เหมาะสมและต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม)
• อัตถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์(ผลงานสามารถนำมาใช้งานได้จริง)

รางวัลสำหรับการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล มูลค่า 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชยรับ เงินรางวัล มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

สอบถามรายละเอียด
คุณ ธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ ผู้ดูแลควบคุมโครงการ อีเมล์ [email protected] โทร.097-205-9391
คุณ กมลทิพย์ ขำแจ้ง เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานโครงการ อีเมล์ : [email protected] โทร.065-5150-514

No Comments

Post A Comment