เมื่อเร็วๆนี้ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองห้องแล็ป ISO/IEC 17025 และ ใบรับรองผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญฯ ISO/IEC 17043 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้กับห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยนางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้านโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าและบริการให้ผู้ประกอบการในประเทศ กระตุ้นตลาดทั้งในประเทศให้เกิดการยอมรับสินค้าบริการที่ได้มาตรฐาน สร้างความพร้อมการแข่งขันในเวทีโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) โดยมุ่งเน้นให้ห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการในประเทศไทยได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหนึ่งในหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศที่ดำเนินการผลักดันให้ห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรองฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันนี้มีห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองฯแล้ว 238...

ACC ได้รับการรับรองระบบ FAMI QS (Feed Additive and PreMixture Quality Systems) คือระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัย สำหรับผู้ผลิตวัตถุดิบผสมในอาหารสัตว์ กำหนดขึ้นโดยผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์ในสหภาพยุโรป หรือ FEFNAN (the European Association of Feed Additive Manufacture) เพื่อควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยในการผลิตวัตถุดิบแต่งเติมในอาหารสัตว์ ผู้ประกอบการที่ต้องการทำมาตรฐาน FAMI-QS ต้องเป็นผู้ผลิตวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ (Feed Additive) โภชนะบำบัด (Functional Feed) สารผสมล่วงหน้า (PreMixture) และสารที่ใช้เพื่อการผลิตสารข้างต้นเท่านั้น ข้อกำหนดของมาตรฐาน FAMI-QS ได้พัฒนามาจากข้อกำหนดในมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,...

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ISO/IEC 17025 มาตรฐานสากลที่ ACC ได้รับการรับรอง ซึ่งเป็นระบบที่ประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ (Lab) ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างจนถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ การเก็บบันทึกและการรายงานผล ซึ่งช่วยยกระดับให้ห้องปฏิบัติการ (Lab ) ให้เป็นมาตรฐานสากล ในตลาดโลกที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพ และพัฒนาประสิทธิภาพ ACC ยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลอีกหลายระบบ เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17025, FAMI-QS, GMP, FAMI-QS, เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อคงความเป็นผู้นำด้านการผลิตแร่ธาตุอาหารสัตว์ป้อนเข้าสู่ตลาดโลก...

ACC มอบแว่นตานิรภัย, สบู่เหลว, Face Shield, และอาหารกึ่งสำเร็จรูป ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 2 โรงพยาบาล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ นำโดยนายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ ตัวแทนบริษัทและเป็นผู้ดูแลกิจกรรม CSR พร้อมด้วยทีมงาน ส่งมอบแว่นตานิรภัย, สบู่เหลว, Face Shield, และอาหารกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางปะกง และโรงพยาบาลแปลงยาว ในจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากแพทย์หญิงทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว ได้ให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่าอีกด้วย ซึ่งเป็นวิธีทำได้ง่าย แต่ได้ผลจริง ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกัน...

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ( ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ และกลุ่มบำบัดน้ำเสีย ( เฟอร์ลิคคลอไรด์ ) ได้รณรงค์ให้ความรู้แก่พนักงานภายในองค์กรถึงวิธีปฏิบัติป้องกันโรคระบาด Covid 19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน ACC ได้ตระหนักและให้ความสำคัญพร้อมทั้งมีมาตรการต่างๆในการรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ ACC ได้มีการส่งเสริมโดยการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ขนาดพกพา (30 ml) จากวัตถุดิบที่พอหาซื้อได้ในตลาด เพื่อแจกให้กับพนักงานและบางส่วนแจกจ่ายให้กับลูกค้า ผู้บริหารและพนักงาน ACC ทุกคนขอเป็นอีกหนึ่งขุมพลังที่ช่วยรับผิดชอบต่อบุคลากรภายในองค์กรและต่อสังคมภายนอก ในการส่งเสริมและป้องกัน Covid 19 เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกิฤตโรคระบาดในครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว...

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ได้เข้าร่วมกิจกรรม “โลหิตคนละนิด….ช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์” เร็วๆนี้ ตัวแทนพนักงาน ACC ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการ กนอ.ให้ชีวิตด้วยโลหิตอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีความต้องการหมู่โลหิตต่างๆ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ชั้น 2 พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานจากหลายบริษัทที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการบริการจากหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อนำไปใช้บรรเทาภาวะขาดเลือดของผู้ป่วยที่จำเป็นของโรงพยาบาล...

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ให้กับ 20 โรงเรียนในเขตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬามากกว่าเล่นโซเชียลมีเดีย ซึ่งปัจจุบันเด็กไทยติดโซเชียลเฉลี่ย 5 ชั่วโมงต่อวัน ทำให้เกิดผลเสียทำให้การเรียนตก ตามมาด้วยปัญหาสุขภาพ เช่น โรคอ้วน สายตาสั้น โรคซึมเศร้า และพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นกีฬาจึงเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะและพัฒนาการด้านร่างกายให้แข็งแรง เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ นายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ ผู้ดูแลโครงการ CSR ได้เห็นความสำคัญและได้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 3 และยังคงจะผลักดันโครงการนี้ต่อไป...

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC ) จัดกิจกรรมกีฬาเสริมสร้างความรักและความสามัคคีภายในองค์กร เมื่อเร็วนี้ ACC จัดกิจกรรม ACC FUNDAY “ เพราะคำตอบของความสำเร็จคือเรา ” โดย นายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ฉลองความสำเร็จของการทำภารกิจ 611 ที่พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมและช่วยกันทำให้ภารกิจสำเร็จ ซึ่งเป็นเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการทำงานเป็นทีม นายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ ผู้บริหารโครงการ กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่าได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขวัญกำลังใจอันดีเยี่ยมและช่วยกันขับเคลื่อนองค์กร ผลิตสินค้าในธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์...

กิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ และหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลศิริราช การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (สน.วก.) และบริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม “โลหิตคนละนิด….ช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์” ตามโครงการ กนอ. ให้ชีวิตด้วยโลหิตอุตสาหกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีความต้องการหมู่โลหิตต่างๆ ภายใต้แผนแม่บท ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และจัดกิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ชั้น 2 บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย พร้อมตัวแทนพนักงานจากหลายบริษัทที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการบริการจากหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อนำไปใช้บรรเทาภาวะขาดเลือดของผู้ป่วยที่จำเป็น...

รวมพลังจิตอาสาทำกิจกรรม CSR เติมสุขให้น้องๆโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ได้จัดกิจกรรม CSR โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า ACC “ เติมสุขล้นใจ” มอบให้น้อง นำโดย คุณมัลลิกา ศรีรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนจิตอาสา ได้มอบพัดลมติดผนัง โต๊ะรับประทานอาหาร พร้อมทั้งติดตั้งหน้าต่าง ประตูมุ้งลวดของอาคารเรียนให้กับโรงเรียน บ้านท่าโพธิ์ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต้องการอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก จากนั้นเป็นกิจกรรมที่จิตอาสาและเด็กๆนักเรียนได้ทำร่วมกัน คือกิจกรรมวาดภาพระบายสีภายใต้หัวข้อเรื่อง “ วาดฝัน ฉันเป็นคนดี “ เพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องการทำความดี กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ได้ถ่ายทอดผ่านภาพวาดหลังจากนั้น จิตอาสาได้เติมความสุขให้กับน้องๆ ได้อร่อยไก่ทอด เคเอฟซี...